за нас Мисия, стратегически цели и основни дейности на организация Мисията на Сдружение „КОСА” е да разпространява и да насърчава развитието на биологичното земеделие на територията на Североизточна България както и в страната като изгради и координира мрежа от производители на биологични продукти, чрез прилагане на принципите на добрите европейски практики за постигане на устойчиво развитие. Стратегически цели на „Карнобатска асоциация КОСА” са: • Изграждане на устойчиво биологично земеделие на регионално ниво и обединяване на хората, занимаващи се с този тип производство. • Подпомагане развитието на производството на биологични суровини и продукти. • Предоставяне на по-големи икономически възможности на биологичните производители в България. • Повишаване на качеството и конкурентоспособността на продукцията на биологичните производители. • Прилагане на принципите на добрите Европейски практики за развитие на устойчиво земеделие. Кратка история на организацията и предишни постижения • Продължителност на съществуване и опит в управлението на проекти, ако има такъв; През единадесетте години от съществуването си, Сдружението разработва и изпълнява проекти, които имат пряко отношение и към настоящото проектно предложение. Проектите, които Сдружението реализира имат съществен принос към глобалните приоритети за опазване на околната среда. Сдружение „КОСА” е реализирало успешно 7 проекта, от които 2 са финансирани от ПМП на ГЕФ. Успешно се реализирани проекти, финансирани от държавни и частни институции такива като Министерство на труда и социалните грижи чрез Агенция за социално подпомагане, проекти, реализирани чрез Бюра по труда, чуждестранни донорски организации. Успехът в реализирането на дейностите по всички проекти, които Сдружение „КОСА” разработва се дължи на управленските умения на ръководството и ангажираните в проекта административни единици, които могат да обединяват усилията си в постигането на успешна крайна цел. Сдружението има голям опит в работата си по администриране и управление на проекти, което и е гарант за успешното реализиране на настоящото проектно предложение. Сдружение „КОСА” е неправителствена организация, с нестопанска цел, която е учредена в частна полза. Ръководена е от управител. Сдружението има 5 служители, които са на постоянен трудов договор, от които 4 са билкопреработватели и един счетоводител. Целеви групи на Сдружението са младежи, лица от етнически малцинствени групи в района на България, биологични производители, организации на земеделци и др..